در این دسته مجلات خارجی مجلات خارجی دکوراسیون – طراحی داخلی و معماری معرفی میشوند